Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Zelfstandigenverklaring wat is het?

De wetgever heeft in de wettekst verduidelijkt wat de zelfstandigenverklaring is: ‘een verklaring van een werkverstrekker en een werkende dat zij willen dat de rechtsgevolgen van een geldige zelfstandigenverklaring (…) ten aanzien van de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, de werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht op hun arbeidsrelatie van toepassing zijn.’

In de praktijk betekent dit dat de zzp’er in een document aangeeft dat er geen traditionele werkgever – werknemersrelatie is en dat u beiden niet wenst dat de heffingen en premies door de werkverstrekker worden gedragen.

Wat staat er in de zelfstandigenverklaring?

In de conceptwettekst zijn de volgende minimumeisen voor een geldige zelfstandigenverklaring opgenomen:

de zelfstandigenverklaring maakt deel uit van een schriftelijke overeenkomst waarin de werkverstrekker en de werkende overeenkomen dat de werkende werkzaamheden gaat verrichten;
• het kvk-nummer van de zzp’er is opgenomen;
• de overeenkomst en de zelfstandigenverklaring moeten voor aanvang van de werkzaamheden door beide partijen worden ondertekend en van een dagtekening zijn voorzien;
• de overeengekomen werkzaamheden duren niet langer dan een jaar;
• in de overeenkomst is opgenomen dat het de bedoeling is van beide partijen dat de overeenkomst niet voldoet aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst
• de werkende ontvangt voor de werkzaamheden een arbeidsbeloning ten minste 75 euro per uur.

Wat moet de werkverstrekker doen?

Daarnaast moet ook de werkverstrekker aan een aantal verplichtingen voldoen:
• de zelfstandigenverklaring en de schriftelijke overeenkomst van werkzaamheden dienen in de administratie te worden opgenomen;
• voor aanvang van het werk moet een document in de administratie worden opgenomen waaruit blijkt dat deze zzp’er ten minste 75 euro per uur zal ontvangen;
• uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de toepassingsperiode eindigt neemt de werkverstrekker een overzicht op in de administratie, getekend door de zzp’er waarin staat:o het totaal betaalde of te betalen bedrag voor de werkzaamheden over de toepassingsperiode exclusief omzetbelasting;

  • de datum van aanvang van de werkzaamheden;
  • de totale arbeidsbeloning over de toepassingsperiode;
  • de arbeidsbeloning per uur over de toepassingsperiode;
  • de datum van het verstrijken van de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of, indien dit eerder is, de datum van beëindiging van de werkzaamheden;
  • de direct aan de werkzaamheden toe te rekenen kosten en tijd overeenkomstig over de toepassingsperiode, waarin die kosten zijn uitgesplitst per kostensoort en waarin die tijd is uitgesplitst per kalendermaand;
  • als tegelijkertijd direct aan de opdracht toe te rekenen kosten zijn gemaakt of direct aan de opdracht toe te rekenen tijd is besteed voor meerdere opdrachten de werkzaamheden die voor die meerdere opdrachten zijn gemaakt en ten aanzien van elke werkzaamheid op te nemen het aantal bestaande of te verwachten opdrachtgevers waarvoor die werkzaamheid van belang is, de totaal gemaakte kosten van die werkzaamheid, de kosten die voor die werkzaamheid aan de opdracht toegerekend zullen worden, het totaal aantal bestede uren aan die werkzaamheid en het aantal uur dat voor die werkzaamheid aan de opdracht toegerekend is.

 

Tot 9 december kun je meedoen met de internetconsultatie.

 

Deel dit verhaal:
Winhold Bartelink

Geschreven door:

Winhold Bartelink

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

CV aanbieden