Businessanalist met privacy expertise (PIA’s) | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0057
Startdatum:
18-02-2019
Verwachte einddatum:
18-02-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
28 Jan 2019 12:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) op zoek naar een Businessanalist met privacy expertise voor 32 uur in de week 

Beschrijving Opdrachtgever
Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming. Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Beschrijving directie/afdeling
Ketenregie in opgericht om primair het functioneren van de ketens en het verbeteren van de prestaties te faciliteren, in samenwerking met de ketenpartners en de andere onderdelen van DGSenB. Ketenoverleg, inzicht in ketenprestaties, ketenverbetering, keteninformatisering, ketenimplementatie en ketencontrol zijn elementen die de condities scheppen voor een goede ondersteuning van de ketenregisseur om de samenwerking tussen en met de ketenpartners op een goede manier vorm te geven. Medewerkers van de Ketenregie leggen actief en op eigen initiatief rekenschap af over hun optreden. Dat doen ze niet alleen aan hun hiërarchisch leidinggevende binnen de ketenunit i.o., maar juist ook aan de betrokken ketenpartners en intern betrokken beleidsdirecteuren, afdelingshoofden, programmamanagers. Met hen werken ze immers, ieder vanuit een eigen rol, nauw samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen van de ketens

1. PIA USB
Er is voor de USB-wet is in 2015 een PIA opgeleverd. Daaruit is een aantal aanbevelingen gekomen en is de afspraak gemaakt in het Coördinerend Beraad Executie (vergelijkbaar met stuurgroep) dat bij elke verdieping een aanvullende PIA moet worden uitgevoerd.

Voor de beoogde situatie per 1-1-2020 (datum inwerkingtreding wet USB) moet deze aanvullende PIA het volgende over de uitwisseling van alle gegevens die onder de reikwijdte van de wet USB (en dus onder de verantwoordelijkheid van de Minister) vallen, beschrijven aan de hand van de volgende stappen:

1. Welke feitelijke gegevens worden uitgewisseld tussen de partijen.
2. Welke van deze feitelijke gegevens zijn noodzakelijk om de taak van de organisatie uit te voeren. Of te wel zonder dit gegeven kan ik mijn taak niet doen want.
3. Welke grondslag aanwezig is om die taak uit te voeren.
4. Welke doelbinding van toepassing is.

Deze vier stappen moeten voor alle uitwisselingsmomenten per 1-1-2020 worden beschreven, dus bijvoorbeeld ook voor bestaande processen waarbij sancties al via het AICE lopen. Om hier concreet handen en voeten aan te geven, zijn er standaarddocumenten beschikbaar inclusief invulinstructie. Met een grootte van circa honderden interactie momenten waarbij informatie wordt uitgewisseld, is het een flinke opdracht. En eén die noodzakelijk is in het licht van de verantwoordelijkheid die de Minister en de daaronder ressorterende ketenorganisaties hebben. Voor datum inwerkingtreding wet USB moet dit afgerond zijn.

Daarom zal in 2019 de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners per 1-1-2020 middels een PIA verder in kaart gebracht moeten worden. De PIA maakt inzichtelijk, indien er per 1-1-2020 meer informatie uitgewisseld wordt dan toegestaan, welke maatregelen getroffen moeten worden om zo snel mogelijk na 1-1-2020 wel te voldoen aan de AVG. Zonder deze informatie kan de Minister niet
aangeven of hij de verantwoordelijkheid kan overnemen op 1-1-2020 en heeft de keten, vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, geen goed zicht op de onderlinge informatie-uitwisseling. 

Het voorstel is dat de ketenpartners hierin vanuit het programmabureau USB worden ondersteund. 
Het programmabureau USB is hiertoe op zoek naar een business analist met kennis van vigerende wet- en regelgeving (AVG/ Richtlijn) en ervaring met het uitwerking geven aan PIA’s tot een eenduidig weergave, zodat de rol van de ketenpartners beperkt blijft tot het leveren van de inhoudelijke beantwoording. De kandidaat is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding, eventuele begeleiding en uitwerking.

 

2. Uitwerken ketenprocesmodel en ketencommunicatieprotocollen Jeugd
Het team is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van een aantal ketenvoorzieningen, zoals CORV, GVOS en IFM. Voor 2019 is voor iedere ketenvoorziening een jaarplan opgesteld. Om deze jaarplannen te kunnen uitvoeren, zoekt het team een kandidaat die tot de volgende producten kan komen:

A) het opleveren van een ketenprocesmodel ten behoeve van de implementatie van eén van de ketenprojecten. Vanuit het ketenprocesmodel kan per afzonderlijke partner een werkprocesmodel worden opgesteld om de nieuwe werkwijze in ieders organisatie te implementeren. De kandidaat werkt hierin nauw samen met de informatiemanager en de partijen in de keten.
B) het opleveren van circa 2-3 ketencommunicatieprotocollen, o.a. jeugdbeschermingsketen gezag en omgang, jeugdreclassering of verzoek tot onderzoek. Een ketencommunicatieprotocol beschrijft wat betrokken organisaties met elkaar communiceren, op welk moment en in welke vorm. De kandidaat begeleidt het komen tot een ketencommunicatieprotocol en legt de afspraken vast, evenals verwijzingen naar alle benodigde processen, definities en interacties. Dit vergt nauwe afstemming en samenwerking met ketenpartners. Het bereiken van gezamenlijke resultaten vraagt daarbij flexibiliteit, vasthoudendheid en enige creativiteit. De kandidaat ondersteunt de informatiemanagers van de ketenvoorzieningen.

 

De business analist/ PIA medewerker is verantwoordelijk voor bovengenoemde werkzaamheden.
Binnen de functie zal de nadruk enerzijds liggen op het voorbereiden, begeleiden en uitwerken van de PIA USB om zo de keten te helpen bij het voldoen aan AVG en anderzijds het komen tot ketenproces- dan wel ketencommunicatieprotocollen. Zie boven de opgave.
Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn:
(bijvoorbeeld)
– Analyseren
– Modeleren
– Oordeelsvorming
– Samenwerken
– Omgevingsbewustzijn
– Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
– Plannen
– Organiseren
– Netwerkvaardigheid
– Resultaatgerichtheid

Functie eisen

 • Kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld minimaal 32 uur per week voor de periode van twaalf maanden. (KO)
 • Kandidaat heeft recente ervaring in het werken in ketens/ netwerken. (KO) (Geef aan hoeveel jaar)
 • Kandidaat heeft recente ervaring met werken in de strafrechtketen en/of de jeugdketen. (KO) (Geef aan hoeveel jaar)
 • Kandidaat heeft ervaring op het terrein van modelleren, controleren en uitwerken van (complexe) analyses. (KO)
 • Kandidaat heeft recente ervaring op het terrein van wet- en regelgeving o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Richtlijn (privacy). (KO) (Geef aan hoeveel jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Jeugdwet (KO) (Geef aan hoeveel jaar) 
 • Kandidaat heeft uitstekende schriftelijke vaardigheden. (KO)
 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan zes maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. (KO)
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring (KO)
 • Kandidaat is binnen 3 weken beschikbaar
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring op het terrein van business analyses / komen tot ketenprocesmodellen, ketencommunicatieprotocollen en uitwerken van PIA’s. (Geef aan hoeveel jaar)
 • Kandidaat is bedreven in modelleren, controleren en uitwerken van (complexe) analyses. (Geef aan hoeveel jaar)

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s voorzien van alle gevraagde eisen.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-17 08:01:55

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden