Ketentestcoördinator | Den Haag, Almelo, Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag, Almelo, Utrecht
Aanvraagnummer:
A2020-0409
Startdatum:
01-10-2020
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
16-24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
4 Sep 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Ketentestcoördinator op basis van 16-24 uur per week.

Deelopdracht 1: Doorontwikkeling berichtenverkeer in kader van project Aansluiting Rechtspraak op CORV. Toelichting: In 2020 is in de regio Rotterdam gestart met het digitaal uitwisselen van informatie via de CORV (IT-voorziening) tussen Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Nidos, Gecertificeerde instellingen en Rechtspraak. In de vorm van een pilot. Vanaf oktober 2020 zal gestart worden met het uitbreiden van het berichtenverkeer (gezag en omgang) en vanaf uiterlijk maart 2021 wordt gestart met een gefaseerde landelijke implementatie

Opdracht: de kandidaat is verantwoordelijk voor de gehele coördinatie van de ketentesten in fase van pilot, uitbreiding van het berichtenverkeer en eventuele wijzigingen ter voorbereiding c.q. tijdens de landelijke implementatie en voert regie op de technische implementatie(s) na de pilot. Taken: a) Opstellen van test strategieën en test- en releaseplannen; b) Aansturen van ketentesters van de verschillende organisaties; c) Regie op doorvoeren releases/ technische implementatie; d) Registreren van bevindingen, adviseren over technische oplossingen van bevindingen en regie op oplossen van bevindingen; e) Opstellen van ketentestrapportages f) Adviseren van de bestuurders van de organisaties over de gevraagde wijzigingen en over de livegang. Beoogd resultaat: eind 2021 ketencommunicatie tussen de genoemde partijen landelijk geïmplementeerd.

Deelopdracht 2: In kaart brengen en realiseren van technische verbeteringen in het berichtenverkeer Verzoeken tot Onderzoek/ Raadsonderzoek Jeugdbescherming:
Toelichting: In 2015 is elektronisch berichtverkeer via de CORV gerealiseerd tussen gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit elektronisch berichtverkeer ondersteunt de ketencommunicatie tussen partijen in het jeugddomein rondom het raadsonderzoek dat de RvdK uitvoert naar de eventuele noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel. Nu 5 jaar na dato wordt geconcludeerd dat het elektronisch berichtverkeer de ketencommunicatie niet optimaal ondersteunt. Dat is deels te wijten aan het feit dat de informatiebehoefte van de gemeente destijds niet (goed) genoeg is opgehaald. Voor een ander belangrijk deel hangt dat samen met het feit dat de vele softwareleveranciers die de gemeenten bedienen, alleen technische specificaties aangeleverd hebben gekregen. Er is hen destijds geen informatisering ontwerp aangeboden waarin ze de betekenis en de bedoeling van het berichtverkeer hebben kunnen nalezen. Dat heeft er naar alle waarschijnlijkheid toe geleid dat de technische implementatie aan gemeentezijde op zeer uiteenlopende manieren is vormgegeven en er bedenkingen rijzen over de koppeling tussen het berichtverkeer en de administratieve werkprocessen binnen gemeenten. De partijen willen onderzoeken welke technische verbeteringen mogelijk en haalbaar zijn.

Deelproject 3: Project Informatie-uitwisseling Zorgmeldingen Politie en gemeentelijke knooppunten:
Toelichting: op verzoek van Politie is in 2020 een analyse uitgevoerd om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de communicatie tussen Politie en lokale meldpunten inzake niet-acute zorgmeldingen te standaardiseren. Het gaat in deze om zorgmeldingen aan meldpunten niet-acute zorg (ook wel zogeheten meldpunten zorg en overlast, oggz/Bemoeizorg). Een wettelijk meldpunt, maar te onderscheiden van het Meldpunt WvGGZ en Veilig Thuis.

Politie wil de niet-acute zorgmeldingen snel kunnen doorzetten (zodat zorg verleend kan worden), met zo weinig mogelijk administratieve lasten, met (op termijn) eenduidige IV; graag ontvangt Politie daarbij terugmeldingen of (en hoe) de melding is opgevolgd. Deze analyse is in 2020 uitgevoerd en besloten is om vervolg aan te geven, waarbij gestart wordt met formuleren van landelijke afspraken over kanaal waarlangs de ketencommunicatie verloopt voor de korte en lange termijn.

De opdracht: de kandidaat wordt verantwoordelijk voor het komen tot een voorstel voor landelijke (technische) afspraken, inclusief impact op technische mogelijkheden en technische haalbaarheid. Eerste kwartaal 2021. 

De opdracht:
Fase 1: onderzoeken/ analyseren technische werking van het elektronisch berichtenverkeer: de ketentest coördinator/ technisch ketenprojectleider is verantwoordelijk om in beeld te brengen hoe destijds de technische implementatie aan gemeentezijde is gerealiseerd en op welke punten de implementatie te kort is geschoten en verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Onderzoeksvraag daarbij is ook of de elektronische berichten de gemeente voldoende ondersteunen bij hun taak. In dat verband doet de kandidaat onderzoek naar de technische werking van het elektronisch berichtverkeer.

Fase 2: Advies aan de betrokken partijen. De kandidaat geeft daarbij aan:

1. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan partijen om op korte termijn verbeteringen door te voeren?
2. Stelt, in afstemming met de partijen, een handreiking voor gemeenten en hun leveranciers (functionele aansluitvoorwaarden) waarmee aanstaande wijzigingen in het elektronisch berichtverkeer rondom het raadsonderzoek kunnen worden geïmplementeerd.
3. Welke duurzame verbeteringen zijn mogelijk in het IV landschap tussen Justitie en het lokaaldomein.

Fase 3: Realiseren korte termijn verbeteringen.

Beschrijving Opdrachtgever:
Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Beschrijving directie/afdeling:
Ketenregie is opgericht om primair het functioneren van de ketens en het verbeteren van de prestaties te faciliteren, in samenwerking met de ketenpartners en de andere onderdelen van DGSenB. Ketenoverleg, inzicht in ketenprestaties, ketenverbetering, keteninformatisering, ketenimplementatie en ketencontrol zijn elementen die de condities scheppen voor een goede ondersteuning van de ketenregisseur om de samenwerking tussen en met de ketenpartners op een goede manier vorm te geven.

Medewerkers van de Ketenregie leggen actief en op eigen initiatief rekenschap af over hun optreden. Dat doen ze niet alleen aan hun hiërarchisch leidinggevende binnen de ketenunit i.o., maar juist ook aan de betrokken ketenpartners en intern betrokken beleidsdirecteuren, afdelingshoofden, programmamanagers. Met hen werken ze immers, ieder vanuit een eigen rol, nauw samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen van de ketens.

De afdeling Ketenregie zoekt, mede namens de partijen in de Jeugdbeschermingsketen, een ketentestcoördinator c.q. technisch adviseur om een bijdrage te leveren aan de volgende 3 ketenopdrachten.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar voor 16 – 24 uur per week voor de duur van het project tot eind 2021 (indicatie periode van 12 maanden, met optie tot verlening);
 • Minimaal 5 jaar recente werkervaring als Ketentestcoördinator in de afgelopen 10 jaar binnen de (rijks)overheid en dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV;
 • Je beschikt over relevante opleidingen/ trainingen op het gebied van testmanager, technisch test analist, projectmanagement, (zoals Rapid Software testing, ISTQB Testmanagement, ITIL, projectmanagement waaruit zijn kennis van softwaretestmethoden en technieken, testinfrastructuur blijkt. Dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV;
 • Tenminste 2 opdrachten in de afgelopen vijf jaar in de jeugdketen als ketentest coördinator zelfstandig uitgevoerd. Waarbij de kandidaat verantwoordelijk was voor het opstellen van ketentestplan, regie op de ketentest en het adviseren over technische oplossingen. Dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV.

Wensen:

 • Je bent beschikbaar binnen 6 weken, het liefst binnen 2 weken;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je bent bedreven in modelleren, controleren en uitwerken van (complexe) testanalyses ten behoeve van besluitvorming;
 • Je hebt kennis van het IV/IT-landschap van tenminste 3 van de partijen in de jeugdketen;
 • Je bent bekend met het ketenwerkproces jeugdbescherming (gedwongen kader);
 • Aantoonbare ervaring met de ketenvoorziening CORV.

Voor de rol van de opdrachtnemer verwachten wij het volgende:

 • Een sparringpartner voor de informatiemanager IV Jeugdbescherming;
 • Verbinder tussen de betrokken partijen;
 • Gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen;
 • Goede mondelinge & schriftelijke (advies)vaardigheden;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Kan goed plannen en organiseren;
 • Doel- en resultaat- en klantgericht;
 • Kan handelen op niveau van techniek en vertalen/adviseren naar niveau van de business.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op week 37. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-08-25 13:15:00

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden