Product Owner Ketenbreed Slachtoffer Portaal | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2018-2863
Startdatum:
28-01-2019
Verwachte einddatum:
01-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
16-24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
7 Jan 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Product Owner 

Beschrijving Opdrachtgever
Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit.

Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale
kinderbescherming.

Beschrijving directie/afdeling 

De directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV) is één van de directies binnen het DG en verantwoordelijk voor de portefeuille slachtofferbeleid met onder andere het project “Ketenbreed Slachtofferportaal”. De afgelopen jaren is binnen de gehele strafrechtketen gewerkt aan het verbeteren van de positie van het slachtoffer. Het zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen en belangen van het slachtoffer op het gebied van informatievoorziening aan het slachtoffer is een belangrijk speerpunt van de meerjarenagenda slachtofferbeleid. Informatievoorziening dient tijdig, juist, begrijpelijk en volledig te zijn en makkelijk bereikbaar voor het slachtoffer. Er wordt naar gestreefd om slachtoffers zoveel mogelijk via één ingang te informeren, om overzicht en samenhang te creëren. Een ketenbreed digitaal portaal voor slachtoffers waarin het slachtoffer ‘zijn zaak’ kan volgen is een belangrijke uitwerking hiervan.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

In 2016 is een proef uitgevoerd met een ketenbreed slachtofferportaal. Met ruim 200 slachtoffers is getest welke meerwaarde zij ervaren van het gezamenlijk online aanbieden van informatie over hun (straf)zaak door vijf ketenpartners. De proef is in januari 2017 positief geëvalueerd. In oktober 2017 is formeel besloten tot de ontwikkeling van een dergelijk portaal.

In 2018 heeft de definitiefase plaatsgevonden waarbij is getoetst op de haalbaarheid en uitvoerbaarbaarheid door de ketenpartners (Politie, OM, CJIB, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Slachtofferhulp Nederland) en twee leveranciers (Justid en ICTU). Producten uit deze fase zijn onder andere een Clickable Prototype, een MVP voor de eerste release, PID, GFO, PSA, Quickscan-IB en PIA.
Een Go/NoGo-besluit voor de start van de bouw van de eerste release ligt in de stuurgroep van 17 december 2018 voor.

Het is zaak om zo snel mogelijk met ketenpartners en leveranciers te komen tot een eerste publiek toegankelijk versie die als katalysator werkt voor de doorontwikkeling. ICTU richt zich op de realisatie van het portaal, Justid op het platform en koppelvlak, elk van de ketenpartners bereiden hun bronsystemen voor en ontsluiten deze middels een te ontwikkelen webservice.

Er zijn voldoende externe ontwikkelingen die van deze taak kunnen afleiden. Focus is essentieel. Tegelijkertijd is het gaandeweg leren en beproeven. De aanpak combineert een incrementele ontwikkeling met enkele ontkoppelpunten om afhankelijkheden en risico’s op de vlak beheersbaar te houden. Naast realisatie ligt de overdracht naar de staande organisatie en de governance als opgave. 
Op hoofdlijn is deze uitgewerkt. In de realisatiefase wordt deze geconcretiseerd naar eigenaarschap andere rollen/gremia.
De ontwikkeling van het KbSP komt daarmee in een andere fase. Na drie jaar heeft de huidige (externe) Product Owner dit moment gebruikt om het stokje over te dragen. Opnieuw is gekozen voor een externe Product Owner tot aan de Soft Launch van de eerste release van het KbSP. Daarna worden de taken overgedragen aan een Product Owner uit de keten die de verder doorontwikkeling
op zich gaat nemen.

Toelichting op KbSP-concept

Om een beeld te geven van het KbSP het volgende. Een persoon logt met DigiD in op het KbSP en ziet vervolgens op een tijdlijn gepresenteerd de interactiemomenten die het slachtoffer heeft gehad met de ketenpartners. Wanneer een slachtoffer op een later moment nog eens inlogt dan ziet degene naast de eerdere interactiemomenten ook nieuwe gebeurtenissen.

De KbSP-applicatie bewaart zelf geen gegevens. In plaats daarvan worden de bronsystemen via het koppelvlak opnieuw bevraagd. Informatie van alle ketenpartners worden zo verzameld en verwerkt om aan de gebruiker te gepresenteerd te worden. Naast de tijdlijn omvat het portaal nog functionaliteiten zoals een ‘mijn gegevens’ pagina, content (bibliotheek en woordenboek) en deeplinks om via Single SignOn naar partnerportalen te navigeren voor meer specifieke informatie over een zaak.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Gezocht wordt een Product Owner (PO) met expertise op het vlak van online (portalen) strategie, bij voorkeur voor doelgroepen zoals slachtoffers en patiënten. Ruime ervaring met Agile/Scrum, bij voorkeur gewerkt in situaties met meerdere aanleverende teams / partijen. 

De PO werkt nauw samen met en legt verantwoording af aan de projectmanager (PM). Hoofdtaken van de PO zijn:
1. Het bewaken op productniveau van de inhoud (MVP), de strategie rond de increments en betrekken van de stakeholders bij de keuzes;
2. Coördineren van de bouw en zorgen voor een succesvolle lancering van de eerste release van het KbSP;
3. Overdracht van het PO-schap aan een product owner uit de keten op het moment dat versie 1 live gaat.

Vanuit de visie op de eerste release, zet de PO de lijnen uit voor enerzijds de werkzaamheden aan de kant van de business (nadere uitwerking van epics, use-cases, scenarios/procesflows en criteria geschikt voor bouw) en anderzijds de werkzaamheden voor de bouw (toegang en privacybeleid, de portaalfunctionaliteit waaronder tijdslijn, bibliotheek en woordenboek alsmede koppelvlak en
berichtstructuur).

Hoewel de MVP/backlog voor de eerste release grotendeels is bepaald, is de volgorde waarin functionaliteit wordt gebouwd cruciaal. Wat moet eerst, wat kan later, wat zijn de increments en wat betekent elke increment voor de bouw van de webservices bij de ketenpartners. Slimme keuzes en bijstelling is noodzakelijk.

Profiel
● Kennis van bestaande online (portalen)strategieën;
● Kennis en inzicht van ontwikkelingen op het vlak van online event gedreven portalen voor burgers, ook in relatie tot wettelijke kader (privacy, compliance);
● In staat de propositie van het ketenportaal vanuit inhoud/business te verbinden met de doelstellingen van de ketenpartners, en hierin verbindend, creatief en overtuigend te zijn (uitleggen propositie ketenportaal);
● Kennis en ervaring van de business/processen van de ketenpartners in relatie met het slachtofferportaal (bv informatiemomenten, inhoud communicatie, wettelijke kaders) heeft de voorkeur;
● Ervaring met het ‘op de werkvloer’ concreet bijdragen aan de bouw van online applicaties, het verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van scope. Het kunnen vervullen van de rol van PO bij het team(s) van de leveranciers;
● Ervaring met scrum-methodieken en tooling.
● Ervaring met het op verschillende niveaus (laten) testen van online applicatie (usability, outcome, compliance wetgeving);
● In staat op tijd keuzes in het kader van doorlooptijd, inhoud of budget te identificeren en deze voor te leggen;
● In staat (in afstemming met de projectmanager) product demo’s te geven op alle denkbare niveaus. Gesprekspartner.

Taken

● Is eindverantwoordelijk op product niveau (structuur en inhoud portaal).
● Is lid van de Stuurgroep.
● Onderhoudt de product backlog (totaal) met onderscheid naar het MVP voor release 1 en eventuele vervolgreleases;
● Verwerkt het MVP in een globale roadmap van increments (één of meer sprints) op het KbSP; stemt dit af met leveranciers en ketenpartners als onderdeel van het Agile (incrementeel) ontwikkelen; licht deze toe aan stakeholders; beargumenteert keuzen en
legt inhoudelijke keuzes of dilemma’s voor.
● Vertegenwoordigt formeel de eindgebruiker bij de bouw (in afstemming met expertgroep).
● Stuurt leverancier(s) aan vanuit inhoud (product owner rol), is aanwezig op ‘werkvloer’ en bewaakt focus.
● Geeft inzicht in voortgang (product demo) en organiseert de inhoudelijke / functionele toetsing bij focusgroepen en met proefpersonen (technische testen liggen bij de leveranciers).
● Bewaakt vanuit inhoud en techniek de uitvoering van diverse typen van onderzoek (technisch, inhoudelijk, usability, outcome). Stuurt partijen aan.
● Biedt inhoudelijke input bij opstellen communicatieplan en ingebruikname.
● Draagt inhoudelijk bij aan de integrale planning en de voortgangs-rapportage (onderdeel van totale voortgang).
● Zorgt ervoor dat de bouwfase voor versie 2 is voorbereid met de aan te stellen interne PO (zoals product backlog actualiseren en samen met nieuwe PO en leverancier bespreken). Werkt nieuwe PO in.
● Zorgt voor een heldere positionering t.a.v. andere partner initiatieven door verbinding te leggen tussen ketenportaal en bestaande online (portaal)strategie bij ketenpartners inclusief departement op basis van strategie en inhoud voor het KbSP.

Functie eisen

 • De kandidaat is beschikbaar voor 16 tot 24 uur per week voor de periode tot 1-12-2019 (KO)
 • De Kandidaat heeft een afgeronde HBO/WO opleiding (KO)
 • De Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met online (portalen) strategieën in dienstverlening naar burgers (KO)
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar Agile-Scrum ervaring met meerdere teams (KO)
 • De kandidaat heeft relevante werkervaring binnen de organisatieonderdelen van de Rijksoverheid of relevante werkervaring binnen het maatschappelijk domein (KO)
  Wensen:
 • Kandidaat is beschikbaar binnen 2 weken
 • Kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring binnen of met Ketenpartners bij JenV
 • Kandidaat heeft meer dan 6 jaar werkervaring met online (portalen) strategieën in dienstverlening naar burgers
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring van de business/processen van de ketenpartners in de relatie tot het slachtofferportaal
 • Kandidaat heeft ervaring met het op verschillende niveaus (laten) testen van online applicatie (usability, outcome, compliance wetgeving) in minimaal 3 opdrachten
 • Kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met Agile/Scrum methodieken en tooling

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-17 09:30:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden