Projectleider Beheer ENSIA | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0109
Startdatum:
18-02-2019
Verwachte einddatum:
30-06-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
11 Feb 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor VNG op zoek naar een Projectleider Beheer ENSIA voor 32 uur in de week.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief
in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over ENSIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalig informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA heef tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel
voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Uitgangspunt is het horizontale
verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan de nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen
(BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Inkomen (SUWInet) is
samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK (BRP, PUN, BAG, BGT en BRO) en SZW.

In 2019 wordt ENSIA gereedgemaakt voor de verantwoording op basis van de nieuwe overheidsbrede richtlijn Informatieveiligheid de BIO. Het doel voor 2019 is om daarvoor een pilotomgeving ENSIA te creëren naast de bestaande reguliere verantwoording. In
2020 vindt gemeentelijke verantwoording over informatieveiligheid geheel over de BIO plaats.

Doel van de opdracht

Het zodanig organiseren van de projectorganisatie en het project dat
1. gemeenten worden ondersteund bij het organiseren van het horizontale en verticale verantwoordingsproces, d.w.z het invullen van de zelfevaluatie informatieveiligheid en domeinspecifieke vragenlijsten in ENSIA en het aanleveren van verantwoordingsinformatie aan college, raad en specifieke toezichthouders;
2. het verantwoordingsstelsel wordt doorontwikkeld rekening houdend met de verplichting van de BIO per 1 januari 2020;
3. ketenpartners (ministeries, RvIG, Logius, BKWI, NOREA, ICTU) op zodanige wijze worden betrokken dat er breed draagvlak blijft en wordt verdiept voor het ENSIAverantwoordingsstelsel;
4. de tooling ondersteunend is aan het verantwoordingsstelsel;
5. uitvoering wordt gegeven aan het mandaat van het ministerie van BZK.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Concreet werkt de projectleider aan de volgende zaken:
Projectmanagement & uitvoering
 Draagt zorg voor de inrichting van en uitvoering vanuit de beheerorganisatie;
 Verzorgt het voorzitterschap van het ENSIA partneroverleg en gebruikersoverleg en verzorgt relevante besluitvormingsnotities voor de ENSIA regieraad;
 Verzorgt in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker van VNG de voorbereiding op de agenda van de Regieraad;
 Plant en bewaakt de uitvoering van ENSIA door gemeenten en pleegt waar nodig interventies;
 Stelt plannen op voor o.a. een pilot BIO en voert de regie hierover;
 Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 Stemt af met alle bij het project betrokken partijen;
 Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan.

Projectevaluatie
 Draagt zorg voor de toetsing van en verantwoording over behaalde resultaten;
 Adviseert over verbetermogelijkheden en eventuele toekomstige projecten.

Relatiemanagement
 Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;
 Signaleren van ontwikkelingen en wensen t.a.v. ENSIA bij gemeenten;
 Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
 Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
 Creëert in samenwerking met stakeholders draagvlak voor het project.

Resultaat van de opdracht 

Het resultaat van deze opdracht is:
1. Een beheerorganisatie die in staat is om te gaan met een complexe en weerbarstige omgeving;
2. Een opzet voor het uitvoeren van een pilot voor de BIO;
3. Een doorontwikkeling van ENSIA die aansluit op de behoeften van gemeenten;
4. Ketenbreed draagvlak voor principes van het ENSIA-verantwoordingsstelsel
5. Ondersteuning aan alle gemeenten voor de uitvoering van de horizontale en verticale verantwoording (aanleverdatum uiterlijk 1 mei) resulterend in een hoge klanttevredenheid over de geleverde ondersteuning. 

Functie eisen

Harde eisen:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis van de BIG;
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met ENSIA;
 • Aantoonbare kennis van informatiebeveiliging bij gemeenten;
 • Aantoonbare kennis van gemeentelijke verantwoordings- en assuranceprocessen rond informatieveiligheid;
 • Kennis (inhoudelijk en actueel) van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening;
 • Zeer ruime ervaring (meer dan vijf jaar, in de afgelopen tien jaar) met werken met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties;
 • Aantoonbare ervaring met het verbinden van gemeenten en spreekt de taal van gemeenten;
 • Is de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk geweest voor de organisatie van complexe projecten en het coördineren van de communicatie daarover;
 • Ervaring (minimaal vijf jaar) met projectmatig werken in de rol van projectleider;
 • Globale kennis van DigiD, Suwi, BRP, PUN, BRO, BAG en BGT is een pré.
 • Beschikbaar voor een gesprek op 14 februari, tussen 12.30-16.00 uur.

Competenties:

 • Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Initiatiefrijk
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerkingsgericht
 • Realiteitszin
 • Analytisch
 • Plannen en organiseren
 • Leidinggeven
 • Netwerken

Aanvullende informatie

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 juni 2019 met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden

VNG gaat uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-30 10:25:07

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden