Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Projectmanager | Almelo / Leeuwarden

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo / Leeuwarden
Aanvraagnummer:
A2019-0276
Startdatum:
01-04-2019
Verwachte einddatum:
31-01-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
7 Mar 2019 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Quest4 is voor Justid op zoek naar een Projectmanager voor 36 uur per week. 

De afdeling Projecten & Informatiemanagement is een verbindende schakel in de Justid organisatie en is in staat veranderingen aan te jagen. Naast programma- en projectmanagement, is er binnen de afdeling expertise aanwezig op de volgende aandachtsgebieden:

 • Portfoliomanagement;
 • Procesmanagement;
 • Ondersteuning van de CIO;
 • Informatiemanagement;
 • Business consultancy.

Beschrijving Opdrachtgever: 
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Op dit moment is het aanbod aan opdrachten groter dat de beschikbare capaciteit aan projectmanagers. Daarom zoeken wij voor de hieronder beschreven opdrachten 1 projectleider.

Opdrachten:

1. Informatieportaal Justitiabelen (Injus)

Voor het team Injus geldt dat er op dit moment 3 projecten lopen:

1. Begin/einde detentie

Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) wordt gewijzigd. In het gewijzigde besluit wordt het verstrekken van justitiële gegevens over begin- en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten behoeve van de te-integratie van ex-gedetineerden geregeld. Het voornemen is het Besluit na goedkeuring door de Ministerraad en Raad van State op 1 juli 2019 in werking te laten treden.

Het doel van het gewijzigde besluit is dat gemeenten in staat worden gesteld hun ondersteunende rol bij de re-integratie beleidsmatig te kunnen invullen. Gemeenten kunnen zich bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aanmelden voor gegevensverstrekking ten aanzien van begin en einde detentie. 

In de afgelopen periode is hierover afstemming geweest tussen DGSenB/DSJ en de Justitiële Informatiedienst. Dit heeft geleid tot overeenstemming over de architectuur van de voorgenomen oplossing en de benodigde aanpassingen in het huidige systeem Injus.

Vanuit de directie Sanctietoepassing en Jeugd is de volgende opdracht verstrekt aan de Justitiële Informatiedienst:

1. Stel een impactanalyse en plan van aanpak op voor de implementatie van de voorgenomen wijzigingen (verstrekking van justitiële gegevens over begin einde detentie aan gemeenten) in INJUS i.v.m. de aanstaande aanpassing van het Bjsg. (DIT IS INMIDDELS GEREALISEERD)

2. Geef uitvoering aan het plan van aanpak en maak de kosten en planning inzichtelijk voor het realiseren van de mogelijkheid om per gemeente een overzicht te kunnen maken van hun gedetineerde burgers per detentie-inrichting.

2. Nazorg informeren gemeenten in het kader van nazorg ex-gedetineerden

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bekijkt de mogelijkheden voor de vervanging van de applicatie Digitale Platform Aansluiting Nazorg (DPAN). DPAN is een instrument dat DJI en aangesloten gemeenten ondersteunt bij het organiseren van effectieve nazorg voor vrijkomende gedetineerden. De applicatie zorgt er onder andere voor dat een zogenaamd “resolutiedocument” vanuit de penitentiaire inrichting (PI) naar de betreffende gemeente wordt verstuurd. DPAN dient op korte termijn vervangen te worden. DJI heeft de Justitiële Informatiedienst gevraagd om een elektronische oplossing te vinden voor het versturen van het resocialisatiedocument vanuit PI naar de gemeente.

3. Oracle upgrade naar 12C en Angular schermen doorontwikkelen

Toelichting werkzaamheden:

De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor de projecten worden uitgevoerd door een scrumteam onder leiding van een Product Owner. Tussen de projecten bestaat een onderlinge afhankelijkheid die gemanaged moet worden. Daarnaast is er interne afstemming nodig met o.a. de afdeling IT beheer en JD&IB. Extern afstemming is nodig met ketenpartners zoals DJI en gemeentes. Gezien het feit dat de Product Owner van dit team nieuw is en er verschillende afhankelijkheden zitten tussen de projecten, heeft de productgroepmanager aangegeven behoefte te hebben aan een projectmanager die de Product Owner ondersteunt met de planning op de backlog, maar ook de interne en externe afstemming op zich neemt om knelpunten weg te nemen die de voortgang kunnen belemmeren.

De projectleider verzorgt de sturing en de projectrapportage van de 3 projecten en bewaakt de voortgang. Project 1. Begin/einde detentie kent een harde einddatum van 1 juli 2019, i.v.m. gewijzigde wetgeving.

De totale inzet van een projectmanager voor deze opdrachten bedraagt 16 uren per week.

2. Impactanalyse knelpunten strafrechtketen

De afdeling Keten informatievoorziening (KIV) vanuit het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving heeft een aantal knelpunten en breukvlakken in de strafrechtketen geanalyseerd. Deze knelpunten zijn vastgelegd in het document: “Rapportage Onderzoek knelpunten in de strafrechtketen”. Uit deze analyses kwamen een tweetal probleemcategorieën naar boven:

 • De gehanteerde werkwijze verdient aanscherping gegeven de regelgeving – de knelpunten;
 • Onderbrekingen in de informatiestroom, die door de strafrechtketen gaat – de breukvlakken.

Voor vijf geconstateerde knelpunten wil Justid een verdiepende impactanalyse gaan uitvoeren om vast te stellen welke acties vanuit Justid nodig zijn, hoe dit samenhangt met eventuele systeemaanpassingen die door ketenpartners uitgevoerd moeten worden en waar nog eventuele wettelijke aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

Om tot de impactanalyse te komen worden de volgende acties uitgevoerd:
1. Inventarisatie van welke voorgaande analyses, memo’s en andere acties met betrekking tot de knelpunten reeds zijn uitgevoerd.
2. Analyse van mogelijke (tijdelijke) oplossing(en) of vervolgonderzoek:

 • Wat houdt het knelpunt precies in: welke problemen worden beschreven, welke problemen zijn er daadwerkelijk en wat is er nog onduidelijk?
 • Wat kan Justid zelf oplossen, onafhankelijk van de omgeving en betreft geen automatiseringsoplossing?;
 • Wat kan Justid zelf oplossen, onafhankelijk van de omgeving en is een automatiseringsoplossing;
 • Wat kan Justid niet zelf oplossen (afhankelijk van ketenpartner) en is geen automatiseringsoplossing;
 • Wat kan Justid niet zelf oplossen (afhankelijk van ketenpartner) en is een automatiseringsoplossing?

3. Op basis van bovenstaande analyses in kaart brengen van de benodigde acties, middelen en financiën voor het oplossen van de knelpunten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en structurele maatregelen. De impactanalyse zal in samenwerking met een ervaren business analist worden uitgevoerd.

De totale inzet van een projectmanager voor deze opdracht bedraagt 8 uren per week.

3. Implementatie document management systeem DigiJuist
Justid gaat gebruik maken van het centrale DMS DigiJust dat als dienst geleverd wordt door het Dienstencentrum SSC-ICT van VenJ. Hiervoor moet een implementatieplan opgesteld worden en vervolgens tot uitvoer worden gebracht tot en met de in beheer name van de dienst.

De volgende werkzaamheden behoren tot de opdracht:

 • Opstellen van het implementatieplan en afstemmen met leverancier SSC-ICT;
 • Inrichten van het projectteam met de interne opdrachtgever en leverancier;
 • Begeleiding volledige implementatie, aansturen en begeleiden van projectteam;
 • Bewaken van planning en verzorgen van projectrapportages;
 • De voor Justid functionele inrichting van het DMS met de Product Owner van DigiJust vaststellen;
 • Migratie en uitfasering van het bestaande DMS;
 • Inrichting functioneel beheer;
 • Opleiding van eindgebruikers;
 • Vaststellen van een Dienst Niveau Overeenkomst tussen het Dienstencentrum en Justid.

De totale inzet van een projectmanager voor deze opdracht bedraagt 12 uren per week.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de duur van de projecten;
 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO+/WO;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het samenwerken met ketenpartners in de strafrechtketen zoals OM, DJI, Politie, CJIB, Rechtspraak. Dit dient onderbouwd te zijn in het CV;
 • Je bent 1 april 2019 beschikbaar;
 • Je hebt 5 jaar ervaring als projectmanager;
 • Affiniteit met architectuur en ervaring met het werken onder architectuur;
 • Je kan Agile werken combineren met Prince2;
 • Op 18 maart aanstaande vinden de intake gesprekken plaats. 

Wensen:

 • Je hebt ervaring met de implementatie van een DMS systeem en het in kaart brengen van de digitale werkprocessen voor de aansluiting op DMS;
 • Je bent IPMA-C gecertificeerd;
 • Je beschikt over technische ICT-kennis. Moet met een team kunnen meedenken/klankborden over technische oplossingsrichtingen.
 • Kandidaat kan Agile werken combineren met Prince2

Competenties:

 • Resultaatgericht;
 • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
 • Inspirerend en samenbindend leiderschap;
 • Plannen en organiseren;
 • Voortgangscontrole;
 • Netwerken;
 • Motiveren;
 • Creativiteit;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-02-27 13:04:03Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
Status : Gesloten

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht