Projectmanager / Projectleider | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0966
Startdatum:
01-01-2020
Verwachte einddatum:
31-12-2020
Aantal uur per week:
24-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14 Nov 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Projectleider voor 24-36 uur per week. 

Functieomschrijving:
Bij directie Sport en Bos worden in 2020 een aantal projecten uitgevoerd ter verbetering van de informatievoorziening en ICT-dienstverlening op het terrein van Sport en Bos. Het grootste project betreft de aanbesteding van het verhuursysteem voor de sportaccommodaties, waarvoor op dit moment een aanbesteding loopt. Om van deze projecten een succes te maken, zijn we op zoek naar een stevige projectmanager.
Voor de pakketselectie en verwerving van het verhuursysteem, is het nodig dat de projectmanager de verdere aanbesteding en implementatie begeleid. Daarbij is ervaring met verschillende vormen van Europese Aanbestedingen van belang. Jij bent een projectmanager die ervaren is in het implementeren van de gekozen oplossing bij de medewerkers, management en gebruikers van het nieuwe verhuursysteem.

De implementatie van het systeem, zal de karakteristieken hebben van een organisatieverandering, en als projectmanager ben jij in staat om iedereen mee te krijgen in de nieuwe werkwijze. Je project is pas af als de collega’s van Sport en Bos het verhuursysteem echt gebruiken. Als veranderaar ben je doortastend en vasthoudend, met oog voor de relatie.
Dat alles doe je in samenwerking met Sport en Bos en de afdeling IV. Als vertegenwoordiger van de afdeling IV, waak je ervoor dat in het project de IV-kaders worden meegenomen. Niet omdat het moet, maar omdat ze bijdragen aan een betere, veiliger en goed beheerd verhuursysteem.

Werkzaamheden
Als projectmanager doe je alle werkzaamheden die nodig zijn om van het project een succes te maken, en om het project adequaat door het Amsterdamse Projectmanagement-proces (PPM) te loodsen. Een greep uit de werkzaamheden: 

 • Voorbereiden aanbestedingsstukken, zoals nota’s van inlichtingen en berichten van afwijzing en gunning;
 • Richting geven aan en coördinatie van het inkoopproces inclusief de planning, gunning t/m de implementatie, in nauwe samenwerking met de leadbuyer;
 • Inhoudelijk advies strategische inkoopbesluiten, onder andere t.a.v. de wachtkamerregeling en beoogde samenwerking tussen en met leveranciers;
 • Pro-actief managen van de randvoorwaarden en afhankelijkheden en hierover rapporteren;
 • De implementatie van het verhuursysteem en zorg dragen voor de bijhorende procesverandering;
 • Verder zijn er nog projecten voor de doorontwikkeling van het CRM-systeem, het implementeren van een nieuwe roosterapplicatie, de automatisering van de Boswinkel en de evenementregistratie in het Amsterdamse Bos;
 • Verantwoording en kwaliteitsmanagement conform het Amsterdamse PPM-proces.

 
De projectleider zal richting en sturing geven aan het realiseren van de projecten.  Hieraan werken vanuit het Sportpunt en vanuit de afdeling Informatievoorziening verschillende medewerkers mee. Ter bewaking van voortgang en samenhang, is het inrichten van een projectorganisatie en strakke leiding nodig.

De projectmanager wordt op het gebied van aanbestedingen juridisch en inkoop technisch ondersteund door de Lead Buyer, voor ondersteuning op het gebied van het Amsterdamse projectmanagementproces en andere inhoudelijke projectondersteuning is er een Project Management Office.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.
Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen.

Sport en Bos is het centrale orgaan binnen de gemeente Amsterdam waarbinnen de gemeentelijke organisatie van de sport en het Amsterdamse Bos is onder gebracht.

De directie Sport en Bos richt zich op het faciliteren, stimuleren en initiëren van zowel laagdrempelige sport als topsportactiviteiten en draagt zorg voor goede randvoorwaarden zoals veilige, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen. In de programma’s sportstimulering is er extra aandacht voor jeugd, ouderen, mensen met een beperking en andere kwetsbare Amsterdammers.

De directie Sport en Bos draagt zorg het opstellen van het sportbeleid van de gemeente Amsterdam en verzorgt de uitvoering van taken die niet zijn uitbesteed aan stichtingen en organisaties. Daartoe zijn de taken geordend naar vier bedrijfsprocessen:

 • Topsport en evenementen;
 • Sportstimulering;
 • Facilitair beheer en dienstverlening;
 • Accommodaties en openbare ruimte.

Het zwaartepunt van de projecten ligt bij de afdeling Sportpunt. Deze afdeling is de spil in het functioneren van de sportorganisatie en heeft nauwe werkrelaties met alle sportafdelingen in de stad. Een belangrijke ontwikkelopgave betreft de afstemming en coördinatie op de communicatie (aanhaken op/afstemmen met 14020) en de informatievoorziening die stadsbreed vorm krijgt. Het beter benutten van sportfaciliteiten en -mogelijkheden door intensiveringsmanagement en marketing en sales is een belangrijk aandachtsveld. Overige ontwikkelpunten zijn de doorontwikkeling van het centraal verhuurloket, de tarievenstructuur, centraal applicatiebeheer en contractmanagement.

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO of academisch werk- en denkniveau opgedaan door minimaal 5 jaar relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO-/WO-diploma (bijvoorbeeld Master of Information Management). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Je schrijft een motivatie van 0,5 A4-pagina waarin je toont aan de eisen te voldoen. Je geeft daarnaast in een samenvatting bij deze motivatie over alle gestelde eisen in de aanvraag aan in hoeverre u eraan voldoet. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Je bent beschikbaar per 1 januari 2020 tot 31 december 2020. Het aantal uren ligt in wederzijds overleg tussen de 26 en max 36 uur per week. Dit blijkt duidelijk uit het cv of de motivatie;
 • Je hebt vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken, waaronder: Werken onder architectuur; Prince Il; (Lean) procesmanagement; Beheer en ICT-organisatie (ASL, BISL, ITIL). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je bent in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als IV projectleider van grote projecten binnen het IV/ICT-werkveld bij een 100.000+ gemeente of gelijkwaardige overheidsorganisatie, waarbij de nadruk ligt op het snijvlak van business en IV en het aanschaffen en inrichten van standaardapplicaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je bent in staat om als IV projectleider aantoonbaar resultaatgericht te werken in een complexe, bureaucratische werkomgeving met verschillende (business-) stakeholders. Daarbij is de kandidaat in staat om draagvlak te creëren en gebruikers mee te krijgen in het implementatietraject. Dit doet de kandidaat met enige creativiteit. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en de motivatie;
 • Je bent in de rol van IV projectleider minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met verschillende Europese aanbestedingsvormen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt ervaring met in beheer brengen van complexe systemen en het opstellen van de daarvoor noodzakelijke relevante documentatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met applicatievervangingstrajecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met testtrajecten en de coördinatie daarvan. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met afstemmen gewijzigde/nieuwe werkprocessen met stakeholders. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Je hebt ervaring met politiek sensitieve opdrachten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt kennis van het PPM proces IV Amsterdam. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je bent in staat om meerdere projecten parallel (gelijktijdig) uit te voeren. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competentie:

 • Inventief vermogen;
 • Analytisch vermogen;
 • Plannen;
 • Samenwerken:
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Aansturen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-11-07 10:13:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden