Servicemanager / Kwartiermaker | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1515
Startdatum:
21-06-2021
Verwachte einddatum:
01-03-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
07-06-2021 09:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor KOOP onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Servicemanager/Kwartiermaker op basis van 36 uur per week.

Situatieschets:
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de 26 wetten voor de leefomgeving naar één wet, 60Algemene Maatregelen van Bestuur naar vier en ten slotte 75 ministeriële regelingen naar één Omgevingsregeling.

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaalmaatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking.

De invoering van de Omgevingswet vormt tevens de start om op een nieuwe manier regelgevingen besluiten digitaal te ontsluiten. Dit betreft onder andere het publiceren vanomgevingsdocumenten (bijvoorbeeld ministeriele regelingen en de NOVI voor het Rijk) volgens de nieuw ontwikkelde STOP-TPOD standaard en het vertalen van de juridische regels in toepasbare regels ten behoeve van de dienstverlening in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (vragenbomen en aanvraagformulieren).

Voor de digitalisering van de initieel te publiceren rijksregels in 2020 is de directie Eenvoudig Beter (EB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verantwoordelijk. Zoals eerder aangegeven omvat de Omgevingswet regelgeving van verschillende beleidsterreinen. Er zijn dus ook verschillende departementen verantwoordelijk voor het publiceren van wijzigingen in regelgeving onder de Omgevingswet. Omdat het niet efficiënt zou zijn als elk departement voor zichzelf de digitalisering zou vormgeven, is afgesproken een gezamenlijk Serviceteam Rijk in te richten die de digitalisering van omgevingsdocumenten vormgeeft. Deze digitalisering betreft zowel het converteren van omgevingsdocumenten naar STOP-TPOD (inclusief toevoegen van annotaties en geometrie in STOP-TPOD) als het vertalen van juridische regels in toepasbare regels. Het vertalen van juridische regels in toepasbare regels is binnen het Serviceteam Rijk bij Rijkswaterstaat (RWS) belegd.

De digitalisering door het Serviceteam Rijk is een stap in het proces om tot de publicatie van een omgevingsdocument te komen. In de figuur hierna is opgenomen welke andere actoren een rol

hebben in dit proces. Daarnaast heeft het ministerie van BZK de verantwoordelijkheid voor het stelsel als geheel. Dit vormt de context waarbinnen het Serviceteam Rijk opereert. Om de taken en het werkproces te kunnen bepalen is het nodig dat helder is met welke situatie het Serviceteam Rijk rekening dient te houden in de context. Hierna is een aantal aspecten beschreven.

Probleemstelling en doel:
Eind 2020 is besloten dat KOOP naast het publiceren ook de dienstverlening voor het digitaliseren zal gaan vormgeven voor de Rijksoverheid. Dit betekent een uitbreiding van de betrokkenheid en zal in samenwerking met het ministerie van BZK vorm gegeven moeten worden. De doelstelling is de dienstverlening per ingangsdatum van de wet, zijnde 1 januari 2022, te kunnen starten met een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad. Daarna zal nog doorontwikkeling plaatsvinden.

Opdrachtomschrijving:
Op korte termijn moet door de kwartiermaker een projectteam opgezet worden binnen KOOP dat komt tot een afgestemd pakket van eisen ten aanzien van de automatisering van de nieuw vorm te geven processen. Binnen BZK is hiervoor reeds voorwerk verricht en is een goed concept aanwezig. Dit wordt momenteel in samenwerking met KOOP verder uitgewerkt. Vervolgens moet de automatiseringsstrategie bepaald worden. Delen kunnen mogelijk ingevuld worden met componenten die binnen KOOP reeds in gebruik zijn of nieuw gebouwd moeten worden en andere delen kunnen mogelijk ingekocht worden. Voor dit laatste kan gebruik gemaakt worden van een marktverkenning.
Delen waarvoor een pakket ingekocht gaat worden zullen in samenwerking met het HIS middelseen aanbesteding op de markt geplaatst moeten worden.

De kwartiermaker zal vervolgens als projectleider invulling geven aan het project om te komen tot de gewenste en met BZK afgestemde dienstverlening. Hiervoor zal regelmatig op managementniveau afstemming plaatsvinden met BZK en RWS maar ook met andere betrokken organisatieonderdelen binnen de rijksoverheid. Van groot belang hierbij is het afstemmen van de verwachtingen en beelden van de betrokkenen om een goede samenwerking te verkrijgen.

Het tweede deel van de opdracht is het vormgeven van de organisatie (momenteel nog STRgenoemd) binnen KOOP die nodig is voor uitvoeren van de dienstverlening zodra de wetoperationeel is. Dit gaat van opstellen van profielen tot het werven en het zorgen dat demedewerkers ingewerkt worden. Een afgestemde samenwerking met betrokken partijen is daarbij van groot belang.

De kwartiermaker rapporteert aan de waarnemend algemeen manager KOOP en werkt nauwsamen met BZK en RWS.
Binnen KOOP vindt momenteel een SAFe implementatie plaats. Verwacht wordt van de projectleider dat de werkzaamheden conform SAFe uitgevoerd worden.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Je beschikt over WO werk- en denkniveau en heeft minimaal 7 jaar ervaring binnen de overheid;
  • Je hebt tenminste drie projecten als projectleider uitgevoerd waarin de wijze van automatiseren bepaald moest worden;
  • Je hebt tenminste drie projecten uitgevoerd waarin de toekomstige organisatie opgezet is voor het leveren van nieuwe dienstverlening;
  • Je hebt complexe projecten bij de (rijks)overheid uitgevoerd waarin samengewerkt moest worden met meerdere externe partijen (andere bedrijfsonderdelen of marktpartijen);
  • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Wensen:

  • Mate waarin je kennis hebt van/ervaring heeft met open data dan wel het publiceren van data;
  • Mate waarin je kennis hebt van/ervaring heeft met ICT infrastructuur van de rijksoverheid;
  • Mate waarin je kennis hebt van/ervaring heeft met onderwerpen binnen de scope van de Omgevingswet;
  • Je beschikt over SAFe certificering Product Owner / Product Manager.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-06-04 11:58:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden